lanhnt85

Vietnam

Vietnamese translator!

4 Termes    1 Blossaires    2 Abonnés    23392 Viewers

lanhnt85

Vietnam

Vietnamese translator!

4 Termes    1 Blossaires    2 Abonnés    23392 Viewers

Termes de lanhnt85

Điều khoản miễn thường có khấu trừ (FRANCHISE CLAUSE)

Assurance; L'assurance-vie

Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải qui định rằng, đơn bảo hiểm không bồi thường các khiếu nại thấp hơn một số tiền nhất định, nhưng sẽ bồi thường các khiếu nại vượt quá số ...

Đại lý Bảo hiểm nhân thọ

Assurance; Assurance maladie

Tổ chức, công dân Việt Nam được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp tại ...

Bên mua bảo hiểm

Assurance; L'assurance-vie

Tổ chức, cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người kê khai và ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và là người nộp phí ...