Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    72389 Viewers

Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    72389 Viewers

Termes de Navid Mollaee

تخفیف

Services aux entreprises; Marketing

هنگام خرید یک محصول یا خدمت، مشتری ی تواند یک تخفیف (روی قیمت) از فروشنده بگیرد، به گونه ای که خرید برای مشتری ارزان تر خواهد شد در B2B ها، یک فروشنده می تواند به واسطه های فروش ...

پیشبرد فروش

Services aux entreprises; Marketing

تمام شیوه های ارتباطی با عموم، از قبیل آگهی ها، مسابقات و فروش برای تشویق فروش یک محصول.

سهمیه

Services aux entreprises; Marketing

حدی برای مقدار واردات یک کالا که در یک دوره خاص زمانی توسط یک کشور بر دیگری تحمیل می شود.