Home > Blossary: slovensko a jeho prírodné krásy
Zemepisný opis jednotlivých pohorí,jaskýň,riek a jazier slovenska spolu s opisom typickej fauny a flóry.

Category: Geography

23 Terms

Created by: milada1

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms

Na Slovensku je 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí. Ich rozloha zaberá 17,5 % rozlohy Slovenska. Z toho rozloha národných parkov zaberá 6,5 % rozlohy Slovenska. Národné parky majú pôvodnú, nenarušenú prírodu. V týchto oblastiach nie je dovolené trhať rastliny, loviť zver, zakladať oheň, ničiť prírodu. Chodí sa po vyznačených náučných a turistických chodníkoch. Náučné chodníky sú lemované tabuľami s rôznymi údajmi o okolitej prírode a o jej zaujímavostiach. Národné parky na Slovensku Tatranský národný park (TANAP) Národný park Nízke Tatry (NAPANT) Národný park Veľká Fatra Národný park Malá Fatra Národný park Pieniny (PIENAP) Národný park Poloniny Národný park Slovenský raj Národný park Slovenský kras Národný park Muránska planina Cránené krajinné oblasti (CHKO) Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina Chránená krajinná oblasť Kysuce Chránená krajinná oblasť Horná Orava Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy Chránená krajinná oblasť Latorica Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty Chránená krajinná oblasť Poľana Chránená krajinná oblasť Ponitrie Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy Chránená krajinná oblasť Vihorlat Chránená krajinná oblasť Záhorie Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy Národné parky Tatranský národný park (TANAP) Vyhlásený: 18.12.1948 Tatranský národný park tvoria vysoké skalnaté štíty, hrebene, bralá, sedlá, údolia. Príroda je rozmanitá. Nachádza sa tu okolo 175 ľadovcových jazier, ktoré vznikli činnosťou ľadovcov a nazývame ich plesá. Prírodu parku spestruje niekoľko vodopádov. Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít. Rastlinstvo tvoria smrekové lesy, pásmo kosodreviny, hole (vysokopoložené lúky) a podsnežné pásmo. Nachádzajú sa tu ojedinelé rastlinné a živočíšne druhy – endemity. Zo živočíchov tu žije medveď hnedý, rys ostrovid, kamzík (endemit), svišť, jeleň, vlk, diviak. Z vtákov je to napríklad ďateľ, drozd, orol, myšiak. Všetky rastliny sú tu chránené. Vyskytuje sa tu napríklad plesnivec, horec, zvonček, hríb dubový. Národný park Nízke Tatry (NAPANT) Vyhlásený: 14.6.1978 Národný park Nízke Tatry je najväčším národným parkom na Slovensku. Výškové rozpätie je 1300 m. Je to bohaté krasové územie, nachádza sa tu veľa jaskýň. Je tu Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Bystrianska jaskyňa či Važecká. Najvyšší vrch je Ďumbier. Na území parku sa nachádza veľa druhov rastlinstva. Sú tu zmiešané lesy, zo stromov tu rastie javor, smrek, jedľa, buk. Z kvetov tu je možné nájsť poniklec, astru, fialku, klinček a iné. Zo živočíchov žije vo vodách pstruh, na súši salamandra, žaby, ale aj užovka, vretenica severská, z vtákov orol, bocian, vrchárka. Z cicavcov tu žije veľa medveďov hnedých a žijú tu aj vzácne kamzíky. Národný park Veľká Fatra Vyhlásený: 1.4.2002 Veľká Fatra má členitý reliéf, tvorený kaňonovitými dolinami. Sú tu aj krasové útvary, napríklad Harmanecká jaskyňa. Rastú tu jedle, buky a smreky, v najvyšších polohách kosodrevina. Nachádzajú sa tu aj travertíny. Z vtáctva tu žije orol, krkavec, z cicavcov napríklad medveď. Národný park Malá Fatra Vyhlásený: 18.1.1988 Malá Fatra má rozmanitý a bohatý reliéf. Príroda tu vytvorila tiesňavy, rokliny, vodopády – Šútovský vodopád, Diery. Je tu jedľový a smrekový porast, kosodrevina. Žije tu napríklad medveď, orol, hlucháň, vlk, rys, jeleň, srnec, ale aj vretenica a užovka a iné. Národný park Pieniny (PIENAP) Vyhlásený: 16.1.1967 V Pieninách sa nachádzajú výrazné skalné vrchy, najznámejší a najvýraznejší na slovenskej strane pohoria je vrch Tri koruny. Vodné toky tu vytvorili kaňonovité doliny – prielomy Dunajca a prielom Lesníckeho potoka Kače. Prielom Dunajca sa považuje za najväčší kaňon v strednej Európe. Údolie rieky Dunajec je hlboké 200 – 300 m. Žije tu napríklad vydra riečna, bobor, vysoká zver, z väčších zvierat ešte medveď, vlk alebo rys ostrovid. Z plazov jašterica, vretenica a užovka, ale aj salamandra, žaby a viaceré druhy vtákov – výr, myšiak, sokol. Z rýb sa tu vyskytuje šťuka, pstruh, celkovo žije v rieke Dunajec až 20 druhov rýb. Z rastlinstva sa tu nachádzajú aj endemity. Národný park Poloniny Vyhlásený: 23.9.1997 Lesy v Poloninách sú bukové a jedľové, reliéf je monotónny. Výškové rozpätie je 1200m. Nachádza sa tu najväčšia vodná nádrž pitnej vody na Slovensku – Starina. V Poloninách sú voo voľnej prírode chované zubry. Nachádza sa tu karpatský prales Stužica. Sú v ňom 400 ročné buky. Národný park Slovenský raj Vyhlásený: 18.1.1988 Slovenský raj má výnimočný reliéf, tvoria ho karbonátové horniny. Vodné toky tu vytvorili hlboké kaňony, doliny, rokliny s vodopádmi, preto je tento park veľmi divoký s členitým povrchom. Je tu prielom Hornádu, Suchá Belá, Piecky, Sokol. Sú tu aj krasové útvary – Stratenská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa. Sú tu jedľovo-bukové lesy. Rastie sa tu aj borovica. Žije tu medveď, rys, z vtáctva napríklad orol skalný. Zo vzácnejších rastlín tu rastie poniklec, prvosienka a iné. Národný park Slovenský kras Vyhlásený: 1.3.2002 Slovenský kras už v názve napovedá, že ide o krasové územie, najrozsiahlejšie na Slovensku. Nachádza sa tu 12 jaskýň, jednou z nich je Gombasecká jaskyňa alebo aj unikátna Ochtinská aragonitová jaskyňa, verejnosti prístupnou jaskyňou je aj Domica a ďalšie. Lesný porast tvoria prevažne listnaté lesy – dub, buk. Slovenský kras je prvou biosferickou rezerváciou. Na skalách žijú vzácne vtáky – orol, krkavec, sokol. Národný park Muránska planina Vyhlásený: 23.9.1997 Národný park sa nachádza na západe Slovenského Rudohoria. Má krasový reliéf, preto tu je možné nájsť jaskyne. Väčšinu porastu tvoria bukovo-jedľové lesy. Žijú tu medvede, jašterice, salamandra, divé mačky a zaujímavosťou je chov polodivých koní, ktoré je možné vidieť na lúkach. Chránené krajinné oblasti na Slovensku Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty Malé a Biele Karpaty sa nachádzajú na západe Slovenska. Biele Karpaty lemujú štátne hranice s Českom. Za Malými Karpatmi sa nachádza oblasť nazývaná Záhorie. Chránená krajinná oblasť Kysuce Chránená krajinná oblasť Kysuce Názov je podľa rieky Kysuca. Táto oblasť sa nachádza na severe Slovenska, pri hraniciach s Poľskom a Českom. Susedí s chránenou oblasťou Horná Orava. Chránená krajinná oblasť Horná Orava Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na hornom toku rieky Orava. Táto oblasť je chladná a daždivá. Nachádza sa na severe Slovenska pri hraniciach s Poľskom a susedí s chránenou oblasťou Kysuce. Kysuce sú ojedinelé výskytom kamenných gulí, ktoré dosahujú rozmery aj približne 2 metre. Chránená krajinná oblasť Poľana Vrch Poľana v tejto chránenej krajinnej oblasti bola v minulosti najvyššia sopka na území Slovenska. Oblasť sa nachádza pri meste Detva na strednom Slovensku. Vrch Hrb, ktorý sa nachádza na jej okraji je stredom Slovenska. Nachádzajú sa tu lesy a lúky, ktoré sa nazývajú poľany. Chránená krajinná oblasť Vihorlat Pohorie Vihorlat vytvorili sopky. Nachádza sa na východe Slovenska, neďaleko hraníc s Ukrajinou. Voda tu vytvorila jazero Morské oko. Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy Štiavnické vrchy sa nachádzajú na strednom Slovensku. V minulosti boli bohatým náleziskom drahých kovov. V centre pohoria uprostred vrchov sa nachádza mesto Banská Štiavnica.

Domain: Geography; Natural environment; Category: Countries & Territories; Mountains

9 национални паркове в Словакия и 14 защитена пейзаж области. Техният размер е 17,5 % от Словакия. От областта на Националния парк заема 6.5 % от Словакия. Националните паркове са оригинална, ненарушена природа. В тези области не е позволено да откъсне растения, Хънт игра, пожар, унищожаване на природата. Разходки по маркирани туристически пътеки и природата. Природата пътеки са облицовани със знаци с различни данни за околните райони и неговите забележителности. национални паркове в Словакия Татра национален парк (TANAP) национален парк ниски Татри (NAPANT) национален парк национален парк Veľká Fatra национален парк Pieniny (PIENAP) Malá Fatra национален парк Poloniny национален парк словашки рай национален парк словашки карст национален парк Cránené пейзажна зона (PLA) няколко бяло Карпатите защитени пейзаж защитени пейзаж район на малките Карпати защитени пейзаж област Highlands Церова Kysuce защитени пейзаж площ Horná Орава защитени пейзаж област заливни гори пoкрaй Дунав защитени пейзаж област Latorica защитени пейзаж защитени пейзаж район Източен Карпатите з.м. пейзаж Poľana защитени пейзаж Ponitrie защитени пейзаж район Strážovské можете пейзаж област Vihorlat защитени пейзаж област Záhorie защитени пейзаж област Štiavnické можете планинска национални паркове Татра национален парк (TANAP) : 18.12.1948 обявява Татра национален парк се състои от високи скалисти върхове, хребети, Джендема, седла, долина. Релефът е разнообразен. Има около 175 ледникови езера, ледници и повикване дейността си от по. Природен парк развива няколко водопади. Най-високият връх е Gerlachovský връх. Флора се състои от борови гори, kosodreviny, дупка (vysokopoložené ливади) и на podsnežné група. Има редки растителни и животински видове ендемични. От животни кафява мечка, рис, дивата коза живее тук (намерени само в), вълк, дива свиня, благороден елен, мармот. От птици като кълвачи, млечница, орел, мишелов. Всички растения са защитени тук. Например случва, тинтява, Бел, гъби plesnivec дъб.Ниските Татри национален парк (NAPANT) Pronounced: 14.6.1978 ниските Татри национален парк е най-големият национален парк в Словакия. Диапазон на височината е 1300 м, е богата територия карстов, има много пещери. Тук е Demänovská ледена пещера, Demänovská пещера на свободата, Bystrianska и Važecká пещера. Най-високият връх е джинджифил. На територията на парка има много видове на растенията. Има смесени гори от клен, смърч, ела, тук дървета бук. От тук е възможно да се намери pasque цвете цъфти, Астра, fialku, карамфил и други. На животни, живеещи във водите на пъстърва, жаби, Дъждовник, на земя, но също и царевица змия, усойница, орел, щъркел, vrchárka птици от норвежците. Бозайници от много кафяви мечки живеят тук и живеят тук, както и редки chamois. Veľká Fatra национален парк : Veľká Fatra е неравен 1.4.2002 обяви облекчение, образувана от долините на kaňonovitými. Има и карстови образувания, като Harmanecká пещерата. Растат тук яде, бук и смърчове в най-високите постове на ексфолианти. Има травертин. От орел гарван, бозайници живеят тук птици като мечка. Malá Fatra национален парк 18.1.1988 : Malá Fatra е обявена е разнообразна и богата облекчение. Природата тук е създал ждрело, дефиле, водопади-Šútovský водопад дупка. Има дървета и растителност, ексфолианти бръмбар. Той живее тук, например мечка, орел, глухар, вълк, рис, елен, елен, но също така Вайпър и царевица змия и други.Pieniny национален парк (PIENAP) 16.1.1967 : в Pieniny планини са обявени за забележителните скалисти хълмове, най-известните и най-забележителните на Словашката страна на планината е връх в три корони. Водата тук потоци са създали kaňonovité долина – река Дунаец и prielomy гора Брук Kace пробив. Река Дунаец се счита за най-големите пробив каньон в Централна Европа. Долината на река Дунаец е 200-300 м дълбочина, например, видра, бобър, тук живот. елен, мечка, вълк или рис все още по-големи животни. От влечуги, гущер, змия, усойница и Дъждовник, жаба и няколко вида птици, но също така — изкуство, мишелов, сокол. На риба пъстърва и щука се случва тук в общо, живеят в река Дунаец и 20 вида риба. От тук има ендемични растения. : на 23.9.1997, която обяви Poloniny национален парк горите са бук и мура, tain Polonyny ливади в облекчение е монотонен. Диапазон на височината е 1200 м. Там е най-големият резервоар за питейна вода в Словакия – Starina. В град tain Polonyny ливади са диви отгледани zubry voo. Има Карпатска гора в Карпатите. 400 години от бук.Словашки Paradise национален парк 18.1.1988 Словашката Paradise е изключителен: произнася облекчение, той се състои от варовити скали. Водата тук потоци са създали дълбоки каньони, долини, проломи с водопади, защото този парк е много жестока с грапава повърхност. Тук е пробив на Hornád река, град суха Belá, фурна, сокол. Има и карстови образувания – пещерните Dobšinská ледена пещера, Stratenská. Има jedľovo-букови гори. Има и бор расте. Той живее тук, е функция на птици като мечка скален орел. От редки растения тук растат pasque цвете, Иглика и др. Словашки карст национален парк : вече в словашки карст 1.3.2002 обявява заглавието предполага, че това е карстов район, най-широката в Словакия. Има 12 пещери, един от тях е пещера или дори уникални Ochtinská арагонит пещера, Gombasek публично достъпни пещерата Domica е също и др. Горската растителност се състои от главно широколистни гори-бук, дъб. Словашки Карст е първата biosferickou резерва. На скалите живеят редки птици-орел, гарван, ястреб. национален парк декларирано: на 23.9.1997, която няколко национален парк е разположен на запад от Словашката диапазоните. Карстов релеф, защото тук е възможно да се намери в пещерата. Голяма част от културите се състои от Буковското-елови гори. Да живееш тук, мечки, диви котки и Интересното е саламандър гущери, отглеждане на коне, която може да се види на polodivých ливади. защитена зона в Словакия в областта за ландшафта малко Карпатите защитени малки и бели Карпатите се намират в западната част на Словакия. Бели Карпатите националните граници с Чешката линия. Малко Карпатите се намират в една област, наречена Záhorie. Kysuce защитени пейзаж област Kysuce защитена пейзаж площ е под името на река Kysuca. Тази област се намира в Северна Словакия, на границата с Полша и Чешката република. Непосредствена близост до защитената местност Horná Орава. з.м пейзаж Horná Орава защитена пейзаж територията се намира в горната достигне на река Орава. Районът е студено и дъждовно. Той се намира в северната част на Словакия на границата с Полша и е в непосредствена близост до защитена област на Kysuce. Kysuce са редки случаите на каменни топки, които също са размерите на около 2 метра. Poľana защитени пейзаж област Топ Polana в тази защитена зона е в миналото, най-високият вулкан на територията на Словакия. Територията се намира в Detva район на Централна Словакия. Горната част на гърбица, която се намира на ръба на центъра на Словакия. Са гори и ливади, които се наричат Polana. Vihorlat защитен пейзаж район Vihorlat планини , създаден от вулкана. Той се намира в източната част на Словакия, близо до границата с Украйна. Водата тук е създал морски око езерото. Štiavnické можете защитена пейзаж област Štiavnické можете, разположени в Централна Словакия. В миналото, един богат сайт на благородни метали. В средата на планината се намира в сърцето на град Банска Стявница.

Domain: Geography; Natural environment; Category: Countries & Territories; Mountains

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Nájdete tu názvy jednotlivých slovenských ...

Category: Health

By: milada1

Nitra a jej okolie, pamiatky.

Category: Travel

By: milada1

uccelli di tutto il mondo

Category: Animals

By: milada1

Názvy historických pamiatok,návštevných miest a ...

Category: Travel

By: milada1